Europaforum
Yrkeshögskolan syd

|

Facebook
Instagram
Youtube
Google plus

Yrkeshögskolan Syd

YH-logo
MENY

Behörigheter och urval, Bygg och Entreprenad

Välkommen att söka våra utbildningar! Läs instruktionen nedan innan du skickar in din ansökan.

Behörighet till yrkeshögskolan

I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som


1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.


Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.


Krav på särskilda förkunskaper

Godkända kurser eller motsvarande:

- Bygg och anläggning 1

- Bygg och anläggning 2


Fastställande av behörighet

Med ansökan ska följande handlingar bifogas:
- Styrkta kopior av betyg
- Styrkta kopior av utbildningsbevis/kursintyg
- Alternativt styrkta arbetsgivarintyg eller annat som kan styrka ett åberopande av reell kompetens


När sista ansökningsdag passerat går antagningsansvarig igenom alla ansökningar och kontrollerar behörigheten. Vid behov inkallas ledningsgruppen, utbildningsledare eller annan lämplig person för att bidra med sin expertis.
Sökandelista upprättas i vår digitala ansökningsportal, YH-antagning.

Möjlighet finns enligt 3 kap, 4 § förordning (2014:1098) att anta sökande som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildning förbereder som inte är behöriga enligt 1 - 3 §§. Högst 20 % av platserna får avsättas för sådana sökande enligt förordning (2014:1098). Individuell bedömning görs som vid reell kompetens, se nedan.


Reell kompetens

Sökande som saknar allmän och särskild behörighet (se ovan) och som istället vill åberopa reell kompetens ska vid ansökan meddela om anledningarna till varför han/hon anser sig ha kompetens att tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder.

Kontaktuppgifter skall lämnas på person/-er som kan informera om den reella kompetensen om sådana finns. Utbildningsanordnaren kontaktar uppgiven/na person/-er. Samtal med de sökande kan också användas för att komplettera kartläggningen samt vid behov ett personligt möte för att närmare kunna utreda förkunskaperna.

Utbildningsanordnaren fattar sedan beslut om den sökande skall kallas till ett urvalstest för rangordning.


Preparandutbildning för dig som saknar behörighet

Sökande som saknar särskild behörighet kan anmäla sig till vår preparandkurs. Den består av 10 utbildningstillfällen och 1 tentatillfälle. Alla pass har obligatorisk närvaro. Vår preparandkurs kan endast användas till Yrkeshögskolan Syds intagning.

Får man godkänt på examentillfället så blir man behörig till utbildningen och ingår i urvalsprocessen. Nedan ser ni de datum som är inplanerade för preparandkursen i vår.


Lektion

Dag

Datum

Tid

1

Tisdag

5 april

17:00-20:00

2

Torsdag

7 april

17:00-20:00

3

Tisdag

12 april

17:00-20:00

4

Onsdag

13 april

17:00-20:00

5

Tisdag

19 april

17:00-20.00

6

Torsdag

21 april

17:00-20:00

7

Tisdag

26 april

17:00-20:00

8

Torsdag

28 april

17:00-20:00

9

Tisdag

3 maj

17:00-20:00

10

Torsdag

5 maj

17:00-20:00

11

Tisdag

10maj

17:00-20:00 Sluttentamen, Norra Station Aulan


Urvalsprocess och rangordning

Efter sista ansökningsdatum påbörjas urvalsprocessen. Vi använder oss följande urvalsgrunder för att kunna rangordna de sökande.

Nedan beskrivs beräkning av betyg och tidigare utbildning.


Betyg
Snittbetyg i matematik 1(A), Svenska 2 (A) samt Engelska 5 (A),

(MVG, A el 5:a = 15p), (B = 12,5p), (VG, C, 4:a = 10p), (D = 7,5p), (G, E el 3:a = 5p)

Ett extra poäng vardera om man läst Matematik 2 (B) eller Matematik 3 (C).


Tidigare utbildning
- Sökande som läst Byggprogrammet på gymnasiet eller motsvarande ges 5p.


Rangordning

Poängen från betyg och tidigare utbildning läggs samman och de sökande rangordnas.

Blir den sammanlagda summan av poängen lika, väger tidigare utbildning tyngst.

Om ytterligare urskiljning måste göras sker lottning som görs av programmet (YH-antagning) självt.


Ledningsgruppen deltar aktivt i antagningsprocessen och ansvarar för att antagningsprocessen sker enligt utbildningsplanen.

Dokumentation och arkivering av ansökningshandlingar samt protokoll sker hos utbildningsanordnaren.

Dela sidans innhåll:

Kontakt

Yrkeshögskolan Syd
Norra stationsgatan 9
281 48 Hässleholm

0451-268581
Mejla oss här

Synpunkter

Följ oss

Facebook
Instagram
Youtube
Google plus
Hässleholms Kommun